NAJNOVŠIE ČLÁNKY

PSIA KUCHÁRKA

Pripravujete pre Vašeho psíka špeciálne maškrtky a radi sa s nimi podelíte aj s ostatnými? Napíšte nám recept, radi ho uverejníme na stránke.

0 comments

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A POKYNY PRED ADOPCIOU

Skôr ako si psíka vyberiete, zodpovedzte si prosím na tieto otázky

1. Súhlasí so zaobstaraním si psíka celá rodina?

2. Máte vždy niekoho "druhého" /príbuzný, známy/, kto vám psíka vyvenčí a postará sa v čase vašej neprítomnosti napr. dovolenky, hospitalizácie?

3. Budete schopný a hlavne ochotný tráviť denne aspoň 1-2 hodiny na prechádzkach so svojim psíkom?

4. Ste si istý, že Vy ani vaši partneri nie sú chorobne čistotní a nenahnevá Vás každá smietka na koberci? Nie je niekto v rodine alergický na srsť?

5. Uvedomujete si, že psík tiež potrebuje čas, aby sa v novom domove zabýval, zvykol si na nové pravidlá, nových ľudí, „prispôsobil hygienu“?

6. Psie krmivo a veterinár niečo stojí, počítate s tým?

7. Máte finančné rezervy, ktoré Vám umožnia poskytnúť psovi v prípade vážnejšieho ochorenia zodpovedajúcu liečbu?

Odporúčania pred adopciou

Keď ste rozhodnutý urobiť tak závažné rozhodnutie ako je osvojenie psíka, je vhodné poradiť sa s pracovníkom útulku, o akého psíka máte záujem, či potrebujete pokojného/gaučového/ psíka, či verného strážcu, alebo nezdolného a odvážneho partnera, radi Vám poradíme. Ďalej vrelo odporúčame niekoľkokrát prísť v čase otváracích hodín do útulku, a zobrať si psíka na prechádzku alebo do výbehu, aby ste zistili, či Vám vyhovuje jeho správanie, veľkosť a celková povaha.

Čo potrebujete k adopcií psíka?

Ak ste si kladne odpovedali na predchádzajúce dôležité informácie a otázky ohľadom nového člena rodiny, budete potrebovať :

1. občiansky preukaz /občan starší ako 18 rokov/, kontakt /telef. číslo, príp. mail/ k spísaniu adopčnej zmluvy

2. adopčný poplatok za psíka podľa dohody /cena zahŕňa: odblšenie, odčervenie, očkovanie, kastrácia psíka/

3. obojok a vodítko /náhubok, pokiaľ pôjdete MHD/

Čo získate?

Verného kamaráta - člena rodiny, ktorý vám bude prejavovať svoju vďačnosť za záchranu každý deň a to je na nezaplatenie.

Ľudia, ktorí si osvoja psíka z karanténnej stanice, budú oslobodení od dane za psa.

Osvojenie psíka sú povinní oznámiť na úrade.

Adopčnú zmluvu si môžete prečítať tu:

EVIDENCIA PSOV - PLATÍ PRE MESTO TRENČÍN

Na základe Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín​ platí: 

Každý držiteľ psa na území mesta Trenčín je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.

Potrebné doklady

Evidenčný list psa (aktuálne tlačivo nájdete tu: www.trencin.sk/14854)
- vyplnený priniesť osobne z dôvodu vydania evidenčnej známky
Občiansky preukaz držiteľa psa
Vybavuje: Klientske centrum MsÚ

Kontakt

Tel.: 032/6504 303
e-mail: zp.kc@trencin.sk
Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok

prihlásenie / odhlásenie psa z evidencie - bez poplatku
náhradná evidenčná známka (pri strate) 3,00 € - platí sa v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

​Na psíka adoptovaného od nás sa nevzťahuje daň za psa.

Zdroj informácií: www.trencin.sk (citované 25.5.2016)

STRATIL SA MI PSÍK

Stratil sa Vám psík a potrebujete poradiť, čo máte teraz robiť? Pripravili sme pre Vás základný popis, ako treba postupovať pri hľadaní. Držíme palce!! Netreba zúfať, určite sa nájde 🙂

Ak bývate v Trenčíne:

1. zavolajte na mestskú políciu 159
2. zavolajte nám 0915 785 007
3. kontaktujte iné útulky a združenia v okolí
4. sami iniciatívne zverejňujte inzeráty - noviny, internet, reklamné letáčiky
5. pripravte si reklamný inzerát, ktorý Vám môžeme zverejniť: ideálne viac fotografií, popis psíka, kontaktné údaje na majiteľa
6. sledujte svoje okolie

Ak nie ste z Trenčína, ale z dedín v okolí:

1. použite miestny rozhlas
2. kontaktujte útulky a združenia v okolí
3. inzerujte
4. sledujte svoje okolie - myslite aj na to, že ho mohlo zraziť auto, nezabúdajte sledovať aj okolie hlavných ciest

steniatko

ŠTUDENTI

Študenti kynológie a podobných odborov, ktorí potrebujú absolvovať svoju prax, môžu ju absolvovať aj u nás. Je potrebné sa osobne dohodnúť s vedúcou útulku Mgr. Petrou Ožvaldovou na konkrétnych podmienkach a termíne.

Študenti u nás pomáhajú s čistením kotercov, kŕmením psíkov a malými pomocnými prácami, ktoré prinesie každý deň.

VENČENIE PSÍKOV

Venčenie psíkov v súčasnosti nie je možné. Po prestavbe na útulok a všetkých "papierovačkách" s tým súvisiacimi to bude možné. Pracujeme na tom, aby to bolo čo najskôr. Psíkovia sa na to veľmi tešia a my s nimi tiež.
Venčenie psíkov bude mať svoje pravidlá, ktoré tiež zverejníme až keď to bude aktuálne.

ODCHYT PSOV

OZ TRENČIANSKY ÚTULOK nerobí odchyt psov ani mačiek či iných zvierat. Nemáme na to povolenie ani personálne kapacity. Ak to robí niekto bez povolenia, porušuje zákon a neodborným zaobchádzaním môže ublížiť zvieraťu i sebe.

Odchyt psov zabezpečuje na území mesta Trenčín mestská polícia, podľa potreby spolu s veterinárom, ktorá môže uložiť majiteľovi zvieraťa blokovú pokutu.


MsP TrenčínPodľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z. 
Akákoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno–právne dôsledky. 
Školenia pre osoby, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc, organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“), Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat sa nachádza na internetovej stránke IVVL v Košiciach (http://www.ivvl.sk/ozz/zoznam_ozz.pdf).  (Novší zoznam zatiaľ uverejnený nebol. 10.09.2017)

ZDROJ:
http://www.svps.sk/zakladne_info/OZN_TPO_2012.asp

KARANTÉNNA STANICA vs. ÚTULOK - v čom je hlavný rozdiel?

Odpoveď na túto otázku upravuje Vyhláška č. 123/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

  • Karanténna stanica (KS) je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka. 
  • Útulok pre zvieratá slúži na držbu odchytených túlavých zvierat po ukončení všetkých potrebných úkonov vykonaných v KS (vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka).

Ďalší hlavný rozdiel je v §10 ods.12.

  • V KS nie je povolený sociálny kontakt držaných zvierat s verejnosťou. Naopak, po posúdení zdravotného stavu zvieraťa veterinárnym lekárom sa môže nariadiť dočasné obmedzenie jeho pohybu po dobu 5 dní (karanténna doba) za podmienok vylučujúcich šírenie alebo riziko šírenia choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.
  • Útulok pre zvieratá môže zabezpečiť vo vyhradenom čase mimo kŕmenia a spánku zvierat držaných v náhradnej starostlivosti sociálny kontakt držaných zvierat s verejnosťou za podmienky, že nehrozí riziko prenosu choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.
    Ostatným zvieratám sa voľnosť pohybu a sociálny kontakt zabezpečuje iným vhodným spôsobom, najmä systémom ohradených výbehov, v ktorých možno zvieratá podľa potreby spájať a oddeľovať.

ČIPOVANIE PSOV

Všeobecná povinnosť označovania psov na území Slovenskej republiky je novelou zákona o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007 Z. z.) účinnou od 1.1.2014 zrušená a identifikácia týchto zvierat sa uskutočňuje na báze dobrovoľnosti, ktoré nie sú predmetom premiestňovania, nemusia, ale môžu byť označené.

Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému sa uľahčí evidencia v jednotlivých mestských častiach, zjednoduší sa evidencia útulkových psov.
Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Čip sa aplikuje do podkožia na ľavú stranu krku. Samotná aplikácia je podobná vakcinácii, len ihla aplikátora je o niečo hrubšia. Mikročip je malé teliesko o veľkosti zrnka ryže (približne 10 x 2 mm) a je naprogramovaný číselným kódom, ktorý je jedinečný a neopakovateľný a tým zabezpečuje celoživotné nezameniteľné označenie zvierat. Mikročip je možné aktivovať iba špeciálnym čítacím zariadením (čítačkou), ktorého rádiofrekvenčné impulzy dodávajú mikročipu potrebnú energiu k spätnému vysielaniu zakódovanej číselnej kombinácie. Číselný kód je zaznamenaný na displeji čítacieho zariadenia. Všetky informácie spojené s kódom Vášho psa sú zaznamenané v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ)

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho spoločenstva a tretích krajín označené transpondérom - mikročipom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa mimo územia členského štátu, v ktorom sa narodili.

Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým sa preukazuje:
1. identita zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy (oddiel IV a VIII pasu),
3. ošetrenie proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov) alebo odčervenie (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov),
4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu).

Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia!

Prečo čipovať psa?

Útulky evidujú, ktoré psy sa u nich viackrát vyskytli. Majiteľ, ktorý vyhodí psa viackrát na ulicu bude môcť byť riešený políciou za zanedbávanie starostlivosti o zviera, prípadne týranie zvierat. Zabráni sa beztrestnému a ťažko dokázateľnému odcudzeniu psov. Čipovanie uľahčuje identifikáciu zatúlaného, zrazeného alebo poraneného psa niekde pri ceste alebo v parku a tým pádom zvýši šance na návrat k pôvodnému majiteľovi.

Výhodou označenia zvieraťa mikročipom a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk. Identifikácia zvieraťa je aj prevenciou krádeže zvieraťa.

Aplikácia mikročipu u psa

Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Počas vystavovania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase. Cena mikročipu, vrátane Petpassportu závisí od príslušného veterinára, ale pohybuje rádovo v desiatkach eur.
Odporúčame skontrolovať údaje na stránke: www.crsz.sk

Zdroj informácií:
www.crsz.sk
Mihok, T., Označenie psa mikročipom od 1. 1. 2014. Citované: 19.5.2016. Dostupné na: www.psickar.sk

steniatka